1.Wprowadzenie

 • Niniejsza Polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych nam przez Panią/Pana danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie, pozyskanych przez Sklep Internetowy.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach tego serwisu WWW jest MAPSY.me Toruniu (87-100 ) , ul. Stroma 5/1 oraz Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce, ul. Rakowiecka 61, Warszawa (02-532) (zwana dalej Administratorem), e-maila na adres zamowienia@zdrapkawielkopostna.pl, telefon +48566539878 [wew. 1] (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)
 • Pani/Pana dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy.
 • W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2.Podstawa prawna przetwarzania danych

 • Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Sklepie Internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności.
 • Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Polityki Prywatności.
 • Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym są integrowane z danym osobowymi Klienta zbieranymi w ramach Konta w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.
 • Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu remarketingu tj. kierowaniu reklamy do wybranych użytkowników Internetu w oparciu o ich wcześniejsze działania na stronie sklepu , marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 • Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta.
 • Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.
 • Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.
 • Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
 • Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

3.Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
  • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);
  • adekwatnie, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  • prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);
  • w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);
  • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
 • W ramach realizowanych zamówień, przetwarzane kategorie danych osobowych:
  • dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko;
  • dane adresowe: adres zamieszkania – ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy;
  • dane adresowe i teleadresowe (adres e-mail, numer lub numery telefonów);
  • dane rozliczeniowe-podatkowe: NIP;
  • dane identyfikujące osobę w Internecie: adres IP, informację umożliwiające identyfikację urządzenia, osoby wyświetlającej strony internetowej naszego serwisu
 • Klient podaje następujące dane osobowe:
  • w procesie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
  • w trakcie dokonywania zakupów produktów w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody dostawy i płatności, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy.
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania Zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta.
 • Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie przyjąć Zamówienia lub nie być w stanie wykonać Umowy.
 • Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
  • składanie Zamówień,
  • zawarcie i realizacja Umowy,
  • rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji, bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami, realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie tradycyjnej).
 • Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  • identyfikacji Klientów zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, danych logowania do Sklepu Internetowego;
  • dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
  • remarketingu, to jest badania cech zachowania Klientów odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia Klientom reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
 • Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
  • pracownicy, współpracownicy Administratora,
  • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
  • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub pocztową, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,
  • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy.
 • Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.
 • Dane osobowe Klienta podawane przy składaniu zamówień będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta (np. przyjmowanie Zamówień). Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Spółka może nie być w stanie przyjąć Zamówienia lub wykonać Umowy.
 • Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

4.Sposoby zbierania danych osobowych

 • Jeżeli Pani/Pan odwiedza Stronę Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące wizyty, w szczególności:
  • adres IP,
  • rodzaj systemu operacyjnego,
  • rodzaj/typ przeglądarki.
 • Sama wizyta w Sklepie Internetowym nie wymaga podania żadnych innych informacji ani danych osobowych. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą formularza zamówienia, poczty e-mail, wyłącznie wówczas, gdy chce nam Pani/Pan takie dane przekazać np. w celu realizacji zamówienia. Za pomocą tych środków może Pani/Pan przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres zamieszkania.
 • Podsumowując, Pani/Pana dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:
  • realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym;
  • marketingu własnych produktów (jeśli jest Pani/Pan naszym Klientem, to przetwarzania danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies);
  • w odpowiedzi na zapytanie,
  • dla celów statystycznych.

5. Zbieranie danych osobowych w sposób automatyczny – pliki cookies

 • Przy okazji odwiedzin Sklepu Internetowego w sposób automatyczny zbierane są niektóre Pani/Pana dane osobowe. Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies (ciasteczka). Służą one do tego, aby wizyta na naszej stronie internetowej była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza oraz aby przyspieszyć poruszanie się po Sklepie Internetowym. Cookies to niewielki plik tekstowy, które jest umieszczany na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas cookies (tzw. cookies sesyjne) są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania, czyli po zamknięciu przeglądarki. Inne cookie pozostają na urządzeniu końcowym oraz umożliwiają nam lub naszym partnerom ponowne rozpoznawanie przeglądarki przy następnej wizycie na naszych stronach (tzw. cookies trwałe).
 • Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:
  • umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
  • rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w Sklepie Internetowym, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);
  • ustawień języka;
  • lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
 • Dokonywanie zakupów poprzez Sklep Internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookie „sesyjnych“ i „stałych“. Ograniczenie stosowania plików Cookies przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym. Administrator danych używa:
  • plików „cookie sesyjnych“: Nie pozostają one na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Sklepu internetowego. W momencie opuszczenia sesji są one automatycznie kasowane. Dzięki informacjom w nich zawartym Administrator może analizować informacje dotyczące zachowań osoby na stronie i strukturę strony. Pozwala to na ciągłą optymalizację Sklepu Internetowego i poprawę użyteczności;
  • pliki cookie „stałe“ są przechowywane przez czas określony w parametrach plików, o ile wcześniej osoba korzystająca z Sklepu Internetowego nie usunie ich automatycznie, a po tym czasie zostają automatycznie wykasowane. Usunięcie pliku cookie „stałe” jest możliwe pod warunkiem, że przeglądarka używana przez osobę korzysta z Sklepu Internetowego daje taką możliwość. Jeżeli chcesz blokować Ciasteczka, to rekomendujemy wybranie odpowiednich ustawień w Pani/Pana przeglądarce WWW. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl.
 • Wewnątrz serwisu wykorzystywane są usługi firmy Google Inc. („Google”) – Google Analytics i Google AdWords. W tym celu wykorzystywane są cookies.
 • Serwis może reklamować się w Internecie, korzystając z remarketingu za pomocą Google Analytics i/lub Google AdWords. Użytkownicy mogą zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam [https://www.google.com/settings/ads].
 • Sklep Internetowy oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin Użytkowników w Sklepie Internetowym.
 • Korzystając z tej strony internetowej, deklarujesz zgodę na przetwarzanie gromadzonych danych w uprzednio opisany sposób i w uprzednio określonym celu. Serwis korzysta również z programu Google Analytics, by móc wykorzystywać do celów statystycznych oraz remarketingu dane z AdWords lub wyszukiwarki Google. Ową funkcję można deaktywować poprzez menedżera preferencji reklam [https://www.google.pl/ads/preferences/html/blocked-cookies.html]

6.Bezpieczeństwo w Internecie

 • Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  • szyfrowanie danych osobowych,
  • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
  • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
   Administrator stosuje za pośrednictwem Pana/Pani przeglądarki standardowe środki bezpieczeństwa, to jest tzw. szyfrowanie SSL. SSL to protokół bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Szyfrowanie danych użytkownika odbywa się przy pomocy certyfikatów SSL (klasy 2) z 256 bitami przy maksymalnej długości szyfru 2048 bitów. Chronione przez SSL obszary można rozpoznać na podstawie symbolu kłódki w Pana/Pani przeglądarce. Bezpieczne połączenie jest z reguły rozpoznawalne na podstawie adresu, który rozpoczyna się wtedy od „https://”. Jeśli wykona Pan/Pani podwójne kliknięcie na symbol zamka, wtedy otrzyma Pan/Pani bliższe informacje o certyfikacie bezpieczeństwa. Pana/Pani dane osobowe są u nas w bezpieczny sposób przekazywane dzięki takiemu szyfrowaniu. Dotyczy to Pana/Pani zamówień, jak też loginu klienta. Nikt jednak nie może zapewnić absolutnej ochrony. Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem Pana/Pani danych przez nieupoważnione osoby.

7.Bezpieczeństwo danych

 • Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, nadużyciem i nieupoważnionym dostępem. Wszyscy nasi współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania danych w tajemnicy, to jest do poufnego traktowania Pana/Pani danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają bieżącej aktualizacji stosowanie do postępu technicznego. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa bardzo prosimy o stosowania hasła 10 znakowego składającego się z dużych i małych liter, cyfry i znaków specjalnych oraz zmieniania hasła co 30 dni.

8.Prawa klientów

 • Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
  • prawa dostępu do danych – można zwrócić się do Administratora danych z wnioskiem o otrzymanie informacji czy Administratora danych przetwarza dane osobowe.  Zgodnie z przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administratora danych przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz prawo uzyskania ich kopii;
  • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administratora danych nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • prawa do przenoszenia danych – każda osoba, której dane dotyczą może złożyć wniosek o przeniesienie danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi danych. Dane osobowe będą przekazywane w formie pliku zaszyfrowanego, zabezpieczonego hasłem tylko osobie, której dane dotyczą.
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych – każda osoba, której dane dotyczą, może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w którym wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator danych nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych;
  • prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Administrator danych z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych swoich danych osobowych, jak też poinformować Bank o zmianie swoich danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania, a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Sprzeciw można złożyć listownie na adres Administratora danych;
  • prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym momencie osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania Konta w Sklepie Internetowym następuje poprzez wysłanie wiadomości przez wysłanie e-maila na adres zamowienia@zdrapkawielkopostna.pl  poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu telefon +48566539878 [wew. 1] (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)
 • Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie Internetowym lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w Sklepie Internetowym adresu e-mail na adres zamowienia@zdrapkawielkopostna.pl
 • Klientom sklepu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO.

9.Kontakt z administratorem i Inspektorem danych osobowych

 • Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie sklepu, przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora bądź poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu wskazanym na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.
 • W sprawach dotyczących przetwarzanych danych osobowych Klienci mogą skontaktować się z „Inspektorem danych osobowych” w następujący sposób:
  • pisząc na adres e-mail: iod@playprint.pl
  • pisząc na adres SCRATCH MAP w Toruniu 87-100, ul. Stroma 5/1 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
 • Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
 • Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

10.Postanowienia końcowe

Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności bez informowania o tym użytkowników Sklepu Internetowego.